22
دسامبر

پیدا شدن اشياء شبیه جت جنگی در شهر باستانی اِل دورادو

يک دوجين اشيايي پيدا شد که يک ياد آوري باستاني از جت هاي جنگنده امروزيست شکلي مثلثي دارند …دم بالابرنده دارند، بخش تعادلي … و بدنه هواپيما و هيچکدام هيچ شباهتي به هيچ چيزي در طبيعت ندارند يکي از اين اشياء،نوعي بال کج شده را نشان مي دهد. .درست شبيه مدل هواپيماهاي امروزي که وقتي آن را با چيزي مثل شاتل فضايي مقايسه مي کنيد مي شود ديد که اساس شکل اوليه بال آن  بسيار شبيه است به شکل بال موشکهاي پر سرعت ايرودايناميکِيک شاتل هيچ حشره اي در دنيا وجود ندارد که .که چنين بالهايي در انتهاي بدنش داشته باشد حالا که شما امکان حشره بودن اين اشيا را حذف مي کنيد ياد آور چيز ديگري مي شود که ،در واقع ، بله ، به آنچه که شبيه است يک هواپيماست.

شهر افسانه ایی اِل دورادو در دل خود چه اسراری برای ما پنهان کرده است؟

هوش گذشتگان ما چه میزان بوده است آيا ما بخشي از تاريخ را جاانداخته ايم؟

ایا مصریان باستان تکنولوژي پرواز در اختیار داشته اند؟

ارتباطات گلایدرهای امروری با ابزار های شبیه به پرندهای مصری چیست؟

مدل کامپيوتري پرنده رنده سَکارا ( سقاره) مصر چه چیز به ما می گوید؟

آيا مصريان باستان قادر به پرواز بوده اند؟

اسرار شاه جوزِر هرم پلکاني ماًواي فرعون چیست؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility