22
دسامبر

اسرار شاه جوزِر هرم پلکاني ماًواي فرعون چیست؟

“هرم پلکاني ماًواي فرعون معروف ، “شاه جوزِر

،متعلق به بيش از 4000 سال پيش .قديمي ترين هِرم ،از 97 هِرم مصر ساکارا” (سقاره) همچنين به قديمي ترين گورستان” مصر معروف است “موسوم به : “شهر مردگاندر همين نقطه بود که در 1891
باستانشناس فرانسوي گوري باستاني را گشود
که “پادي ايمِن” در آن مدفون بود ،در ميان اشياي مختلف کشف شده
يک مدل کوچک چوبي “مي خواهم پرواز کنم”اين مجسمه چوبي ، بعدها به موزه مصر ارسال شد ،جايي که مسئولين موزه
.آن را در کنار پرنده هاي مشابهي قرار دادند اين مدل بدون اينکه مورد توجه قرار گيرد
همانجا باقي ماند تا اينکه در 1969 ،دکتر “خليل مسيحا” متخصص مصر شناس
اين مجموعه پرنده ها را مورد آزمايش قرار داد و متوجه شد که چيزي بسيار متفاوت در مورد “پرنده سکارا”(سقاره) وجود دارد : اين خيلي جالب هست
چون از يک طرف

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility