18
دسامبر

پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و ارتباطش با کوروش چیست؟

پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و تبعيد به بابل و ظهور كوروش شده در كلام يشعياه دوم
است، در حقيقت يشعياه دوم در همين زمان حمله ي كوروش حيات داشت و نبايد گفته او را به يشعياه اول نسبت
داد. گوينده، حوادث زمان خود را بيان كرده و بدان رنگ زمان گذشته زده يعني آن را به يشعياه اول نسبت داده تا مردم
كلام او را قديمي پندارند و فكر كنند كه صد و شص ت سال قبل اين پيشگويي ها گفته شده است . محققين فوق بزرگ
ترين دليل اختلاف شخصيت مولفين نامبرده را اختلاف فكري و تباين روح تصور در كتاب مي دانند . يهود عهد يشعياه
اول خدا را مثل يكي از خدايان قبايل، (اله) تصور كرده و معبدي به صورت معبدهاي قبيله اي براي آن فرض مي
نمودند، يخداي قديمي و عشيره اي يهود بود كه با خداي ساير قبايل ربطي نداشت.

 

پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و ارتباطش با کوروش چیست؟

در کتاب عهد عتیق راجب کوروش کبیر چه امده است

در کتاب دینی مسیحیت ایا نشانی از کوروش کبیر می توان یافت

کوروش کبیر چقدر می تواند مورد افتخار ما باشد

در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility