18
دسامبر

در کتاب عهد عتیق راجب کوروش کبیر چه امده است

تحقيق درباره كتاب مهم عهد عتيق كه در قرن نوزدهم شروع شد و بيشتر علماي آلمان بدان پرداختند نتايج كافي نداد،
و زمان تدوين آنها به اين نتيجه مي رسيم: « اسلاف ثلاثه » با اضافه كردن نتايج بحث علماي قرن بيستم درباره
كتابي كه به يشعياه پيغمبر نسبت داده مي شود از موضوع و زبان و محتويات آن معلوم م ي شود كه سه نفر در تاليف
آن دست داشته و اين سه تن در سه زمان مختلف حيات داشته اند.
از باب چهلم تا آيه سيزدهم از فصل پنجم، تاليف مولف ديگري است و قسمت هاي بعد از اين را هم بايد از مولف
سوم دانست

براي تسهيل مراجعه در مباحث تحقيقي، مولفين كتاب هاي فوق را به نام يشعياه اول و يشعياه دوم و يشعياه سوم
خوانده اند . در باب يشعياه اول عقيده دارند كه در همان زمان كه يهوديان مي گويند – يعني 160 سال قبل از كوروش
مي زيسته است . زمان يشعياه دوم كه ظهور كوروش را پيشگويي مي كند، آنطور كه از موقعيت و شرايط تاليف كتاب
برمي آيد غير از زمان يشعياه اول و البته قبل از اسارت بابل بوده است . يشعياه سوم نيز پس از يشعياه دوم دست به
تاليف كتاب خود زده است، در باب عقيده فوق چنين مي گويد

در کتاب دینی مسیحیت ایا نشانی از کوروش کبیر می توان یافت

کوروش کبیر چقدر می تواند مورد افتخار ما باشد

در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

 

رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility