18
دسامبر

در کتاب دینی مسیحیت ایا نشانی از کوروش کبیر می توان یافت

كه مقصود آن كوروش است مي « خورس » ثانيا به تجديد عمران و آبادي آن نيز گويا است و در اين فصل در خصوص
گويد:
خداي نجات دهنده مي فرمايد … اورشليم از نو بنا خواهد شد و شهرهاي يهود مجددا آبادان خواهد گرديد، من خانه »
.(28-44)« هاي ويران آن را براي بار دوم از نو بنا خواهم كرد
«… درباره خورس(كورس)مي گويم كه او برآورنده رضايت و خشنودي من است

من دست او را گرفتم تا ملت ها را در حيطه اقتدار او درآورم و از چنگ پادشاهان خونخوار نجات دهم، دروازه ها
پشت سر هم بروي او باز شد .آري، من همه جا با توام و همه جا ترا در راه راست راهنما خواهم بود . دروازه هاي
آهنين شكسته و خزاين مدفون و گنج هاي پنهان به دست تو خواهد افتاد، همه اين كارها به دست تو خواهد شد، تا
. (1:45)« بداني كه من، يهوه، كه ترا به اسمت خوانده ام، خداي اسراييل مي باشم
تشبيه شده است و چنين مي نويسد: « عقاب شرق » در جاي ديگر از كتاب، كوروش به هان! نگاه كنيد . من عقاب شرق را فراخواندم . من اين مرد را كه از سرزمين دور مي آيد و خشنودي مرا فراهم مي » .(11:46)« كند فرا خوانده ام

مي خوانيم : « يرمياه » همچنين در كتاب نترسيد و در ميان مردم ندا دردهيد، بگوييد كه بابل را گرفت : بعل(بت مشهور بابل ) دچار بلا گرديد . مردوك به » حيرت افتاد، تمام بت ها پراكنده شدند . زيرا از شمال نزديك، قومي به سوي بابل روانه است كه بابل را زير و رو
( يرمياه 1:50 ).« خواهد كرد آنچنان كه بشري در آن يافت نشود

همين سفر باز به اسارت يهود و پراكندگي و سرگرداني آنها اشاره كرده و سپس به تجديد آباداني اورشليم و سر و
سامان گرفتن يهود بشارت مي دهد و چنين مي گويد:

خداوند گويد، پس از آنكه هفتاد سال از زمان اسارت بابل گذشت، به سوي شما خواهم آمد، مرا بخوانيد، به شما »
(1:39).« جواب خواهم گفت، به ياد من افتيد مرا خواهيد يافت، بندها را خواهم گسست، به اوطانتان باز خواهم آورد
يهود چنين بر مي آيد كه تصور كوروش به ذوالقرنين در ان كاملا هويداست . او در روياي دانيال « اسفار » از نص
پيغمبر به صورت قوچي كه داراي دو شاخ است در مي آيد . شخصيت كوروش در عقايد داراي مكان و منزلت مهمي
است.

در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

ایا ارسطو ذوالقرنين است یا اسکندر

سرگرداني مفسرين و مورخين در مورد رابطه ذوالقرنين و کوروش کبیر

مشخصاتي كه در قرآن براي ذوالقرنين آمده است

ذوالقرنين يا كوروش كبير

ترجمه ي احوال امام الهند مولانا ابوالكلام آزاد در مورد کوروش کبیر

گفته های استاد سعيد نفيسي در مورد کورش کبیر

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,