16
دسامبر

ذوالقرنين يا كوروش كبير

ذوالقرنين در قرآن از تو درباره ي ذوالقرنين مي پرسند، بگو : اكنون درباره ي او با شما سخن خواهم گفت : او را در زمين پادشاهي داديم »
و همه ي وسايل حكمروايي را برايش فراهم كرديم،بدين وسيله تا آنجا راند كه محل غروب خورش يد است و چنان
مي نمايد كه خورشيد در چشمه اي كه آب تيره رنگ دارد فرو مي رود، در آنجا قومي يافت.

به او گفتيم اكنون مي تواني درباره ي آنها به عذاب و ستم رفتار كني و يا اينكه به رفتار نيكو گرايي . گفت كسي كه
بيداد كرد زود خواهد بود كه عذاب بيند و پس از انكه به سوي خدا رفت باز عذابي شديد دامنگير اوست ، اما كسي
كه ايمان آورد و رفتار نيكو كرد سزاي او نيك است و از طرف خداي نيز در كار او گشايشي حاصل.

سپس راهي پيش پاي او گذاشتيم و او تا بدانجا رفت كه خورشيد طلوع مي كند و قومي در آنجا يافت كه ميان ايشان
و آفتاب حجابي و پوششي نبود ، بدين طريق بدانچه لازم بود از او آگاه شديم

باز همچنان رفت تا رسيد به جايي كه ميان دو ديوار عظيم بود و در آنجا قومي يافت كه زبان نمي فهميدند، آن قوم
گفتند يا ذوالقرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين دست بر فساد و خرابكاري زده اند، پول و مال لازم در اختيار تو
مي نهيم تا ميان ما و ايشان سدي بنا كني . گفت : خداي آنقدر به من توانايي داده كه از مال شما بي نيازم فقط به نيروي
بازو مرا ياري كنيدتا بين شما و آنها ديواري به پاي كنيم . تخته هاي آهن بياوريدآنقدر كه بتوان با ان دو كوه را بهم
برآورد، پس گفت آنقد ر در آن دميدند تا همچو آتش گرديد و بعد به كمك آب آن را به شكل مطلوب درآورده سد را
ساختند، كه آن قوم – ياجوج و ماجوج – نمي توانستند از ان بگذرند يا در آن رخنه ايجاد كنند.
ذوالقرنين گفت : اين خواست و رحمت خدا بود و چون خواست خداي فرا رسد، آن را ويران خواهد سا خت. خواست
و وعده ي خدا حق است…

گفته های استاد سعيد نفيسي در مورد کورش کبیر

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility