10
دسامبر

میرزا حسینقلی سالور قاجار در مورد مرگ کوروش چه می گوید

محال است یک سرداری مثل سیروس کوروش یا قشون رزم آزموده جنگی رشید او که تقریباً ثلث آسیا را با آن قشون به حیطه تصرف و تملک در آورده بود از قشون ملکه ماساگت که در فنون جنگ و علم ابداً بهره نداشتند شکست بخورد. علاوه بر آن اگر مثل سیروسکوروش پادشاهی که تازه این ممالک را فتح کرده بود در جنگ ماساگتها کشته میشد چطور کامبیز کمبوجیه پسرش بدون منازع و بدون تزلزل پادشاه کلِ این ممالک فسیحه میشد و مملکت او چنان منظم میبود که شخصاً به خیال فتح سایر ولایات که پدرش فتح
نکرده بود میافتاد مثل مصر و غیره

بررسی روایت هرودوت (جنگ کوروش با ملکه ماساگتها)

ایا کوروش به مرگ طبیعی فوت کرد یا در جنگ کشته شد؟

مرگ کوروش در جنگ با ماساگتها از نگاه هرودوت

بررسی چگونگی مرگ کوروش بزرگ

زمان درگذشت کوروش بزرگ

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,