10
دسامبر

مرگ کوروش در جنگ با ماساگتها از نگاه هرودوت

این گفتار متفاوت و گاهی متناقض منابع درباره مرگ کوروش نشان میدهد که نباید صرفا به منابع تاریخی تکیه کنیم چرا که گویا حتی در زمان باستان هم روایات گوناگونی از مرگ کوروش نشر یافته بود. هیچ بعید نیست که در همان زمان شایعههایی درباره مرگ کوروش وجود داشته است و مورخان شایعهها را شنیدهاند و یا برخی از کسانی که صاحب قدرت بودند روایتی را پسندیدهاند و دستور به ثبت آن دادهاند. از این رو باید یک نگاه جدی به شواهد باستانشناختی داشته باشیم؛ از جمله وجود آرامگاه کوروش
بزرگ در پاسارگاد. همچنین بهتر است روایات تاریخی را با توجه به وجود آرامگاه کوروش بزرگ مورد ارزیابی قرار دهیم.

بررسی چگونگی مرگ کوروش بزرگ

زمان درگذشت کوروش بزرگ

سال مرگ کورش کبیر مربوط به چه تاریخی است؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility