10
دسامبر

زمان درگذشت کوروش بزرگ

پس از پیدا شدن دو لوح گلی از بابل آشکار شد که کوروش بزرگ، بین روزهای ۱۲ تا ۳۱ آگوست ) ۲۲ امرداد تا ۱۰ شهریور( سال ۵۳۰ پیش از میلاد از دنیا رفته است. این الواح مربوط به زندگی روزمره مردم بابل است.

یکی از این لوحها برای ۲۲ امرداد است و نهمین سال فرامانروایی کوروش بر بابل در آن ثبت شده است. دیگری هم مربوط به ۱۰ شهریور میباشد که سال آغاز فرمانروایی کمبوجیه بر روی آن ثبت شده است )ن.ک: هینتس،
۱۳۸۷ : ص ۸۷ (. از این روی میتوان گفت که کوروش نزدیک به حوالی سال ۵۳۰ پیش از میلاد از دنیا رفته
است.

سال مرگ کورش کبیر مربوط به چه تاریخی است؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility