16
آوریل

تعبیر خواب پنبه

,تعبیر خواب پنبه,تعبير خواب پنبه,تعبیر خواب پنبه سفید,تعبیر خواب پنبه چیدن,تعبیر خواب پنبه زدن,تعبیر خواب پنبه دانه,تعبیر خواب پنبه دیدن,تعبیر خواب پنبه زن,تعبیر خواب پنبه چیست,تعبیر خواب پنبه زار,تعبیر دیدن پنبه در خواب,تعبیر خواب پنبه زنی

تعبیر خواب پنبه

شاید شما در خواب

تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پنبه از نگاه معبرین امروزی:

تعبیر خواب پنبه مزارعه پنبه – یک سفر غیر معمول با یک دوست.اگر خواب برداشت پنبه دیدید نشان از بارداری است.مردی اگر خواب ببنید نشان از این دارد که قرار است پدر شود.در کل پنبه چیدن در خواب می تواند علامت این می تواند باشد که شما با باسختی و مشقت بالاخره دست رنجتان را خواهید دید.

کتاب خواب میلر می گوید اگر بازرگانی خواب پنبه ببنید خبر از تغییر و تحولات در امور خواهد بود.

اگر صعنت گری خواب پنبه ببنید این علامت سود است.

 

تعبیر خواب پنبه از نگاه معبرین قدیمی :

محمدبن سيرين گويد: به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه به خواب، دليل بر مال است كه آسان به دست آورد بي رنج و تعب. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility