12
آوریل

تعبیر خواب پارو

 

,تعبیر خواب پارو,تعبير خواب پارو كردن برف,تعبیر خواب پارو زدن,تعبیر خواب پارو زدن در قایق,تعبیر خواب پارو زدن قایق,تعبير خواب پارو,تعبیر خواب پارو زدن برف,تعبیر خواب پاروکردن برف,تعبیر خواب پارو قایق,تعبیر خواب پارو زدن در دریا,تعبیر پارو زدن در خواب

تعبیر خواب – پارو

تعبیر خواب پارو

دیدن پارو در خواب نشانه فردی است که به شما در کارها و امور زندگی بسیار کمک می کند و بسیار شما را یاور است پارو که تعبیر بسیار عمیقی دارد که به شما می گوید شخصی یاریتان می کند که باعث حرکت شما در سخت ترین شرایط خواهد بود.

پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها به ياري شما بر مي خيزد. اگر در خواب ديديد که برف پارو مي کنيد به کمک کسي غم و اندوه را از خود مي رانيد. چنانچه ديديد که با پارو جو و گندم روي هم انبار مي کنيد و مي ريزيد آن طور که در انبار روستاها پارو مي زنند نعمت زيادي به وسيله کسي نصيب شما مي شود. پارو اگر از چوب بود نيکو است و اگر از آهن بود خواب شما از يک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن مي گويد. پاروي شکسته بيماري است و اين که به وقت سختي هيچکس به کمک بيننده خواب نمي آيد. …
اگر بيننده خواب ببيند که در تابستان پارويي به دست دارد و برف جمع مي کند و در جايي روي هم مي ريزد پولي به رايگان نصيب او مي شود. روي هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نيکو است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility