10
آوریل

تعبیر خواب برنج

,تعبیر خواب برنج,تعبیر خواب برنج نذری,تعبیر خواب برنج کرم زده,تعبیر خواب برنج پخته شده,تعبیر خواب برنج خیس شده,تعبیر خواب برنج پختن,تعبیر خواب برنج پخته زعفرانی,تعبیر خواب برنج نذری گرفتن,تعبیر خواب برنج نذری خوردن,تعبیر خواب برنج نذری دادن,تعبير خواب برنج نذري,تعبیر خواب پختن برنج نذری,تعبیر خواب شیر برنج نذری,تعبیر برنج نذری در خواب,تعبیر پختن برنج نذری در خواب,تعبير خواب برنج پخته شده,تعبیر برنج پخته شده در خواب,تعبير خواب برنج خيس شده,تعبير خواب برنج پختن,تعبیر خواب برنج پخته با گوشت,تعبیر خواب برنج پخته با مرغ,تعبیر خواب برنج پخته و ته دیگ,تعبیر خواب برنج پخته و گوشت

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج از نگاه معبرین امروری

برای دیدن دانه برنج در خواب خود را نماد موفقیت، سعادت، شانس، باروری و دوستان با محبت است.

اگر  شما در حال خوردن برنج در خواب هستید نشان دهنده شادی و آرامش در خانه است.

در خواب اگر که شما در حال پخت و پز برنج هستید  به معنای مسئولیت های جدید است که به شما شادی ونشاد به ارمغان می اورد.

 

تعبیر خواب برنج از نگاه معبرین قدمی الهی عرفانی:

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خير و منفعت كه بدو رسد.

محمدبن سيرين گويد: برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر آن كه ديده بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند برنج پخته همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و خير و نيكي بدو رسد. اگر بيند برنج با گوشت پخته همي خورد، بهتر و نيكو بود و برنج با شير خوردن به غايت نيكو است…

اگر بيند برنج با دوغ پخته همي خورد، دليل بر اندوه كند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility