8
آوریل

تعبیر خواب انگشت

,تعبیر خواب انگشتان پا,تعبير خواب انگشتان پا,تعبیر خواب انگشت پا اضافه,تعبیر خواب انگشت پا بریده,تعبیر خواب بریدن انگشتان پا,تعبیر خواب قطع انگشتان پا,تعبیر خواب انگشت شصت پا,تعبیر خواب بریدن انگشت پا,تعبیر خواب انگشت شست پا,تعبیر خواب قطع انگشت پا,تعبیر خواب انگشتان دست,تعبیر خواب انگشتان دست راست,تعبیر خواب انگشتان دست چپ,تعبير خواب انگشتان دست,تعبیر خواب بریدن انگشت دست راست,تعبير خواب انگشت دست,تعبیر خواب انگشت دست چپ,تعبیر خواب انگشت دست اضافه,تعبیر خواب انگشت دست ابن سیرین,تعبیر خواب قطع انگشتان دست,تعبیر خواب انگشتان قطع شده,تعبیر خواب انگشتان قطع شده دست,تعبیر خواب انگشت قطع شده,تعبیر خواب انگشت بریده شده,تعبیر خواب انگشت پا,تعبير خواب انگشت پا,تعبیر خواب سوختن انگشتان دست,تعبیر خواب بریدن انگشت دست چپ,تعبیر خواب قطع شدن انگشتان دست چپ,تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست چپ,تعبیر خواب بریدن انگشتان دست چپ,تعبیر خواب انگشت اشاره دست چپ,تعبیر خواب انگشتان بریده,تعبیر خواب انگشت بریده,تعبیر خواب انگشت بریده دست,تعبیر خواب بریدن انگشتان,تعبیر خواب بریدن انگشت اشاره,تعبیر خواب قطع شدن انگشتان دست راست,تعبیر خواب انگشت دست راست,تعبیر خواب قطع انگشت دست راست,تعبیر خواب انگشت شصت دست راست,تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست راست,تعبیر خواب انگشتر,تعبیر خواب انگشتر طلا,تعبیر خواب انگشتر عقیق,تعبیر خواب انگشتر نگین دار,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب انگشت,تعبیر خواب انگشتر نگین سبز,تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز,تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز,تعبیر انگشت قطع شده در خواب,تعبیر دیدن انگشت قطع شده در خواب

تعبیر خواب انگشتان

تعبیر خواب انگشت از نگاه معبرین امروزی

 

شایع ترین تعبیر برای انگشتان دست در خواب  بچه های خود, برادر زاده تعبیر می توان کرد.اگر شما یک مرد هستید و انگشتان دست راست خود را از دست داده اید که ان را متاسفانه از دست دادن یکی از نزدیکانان تعبیر کرده اند شاید حتی خدای ناکرده فرزندتان . اگر در خواب احساس کردید حلقه ایی در دستانتان بوده ولی حالا نیست نشانه ان است که شما از نظر مالی دچار مشکل خواهید شد. اگر انگشتان پای خود را دیدید که اسیب دیده تعبیر ان این است که از نظر مالی دچار مشکلاتی می شوید.شکسته شدن انگشت در خواب به مرگ یکی از عزیزان تعبیر شده است.اگر دیدید از انگشتتان خون می ریخت نشان ان است که با همسر یا مادر خود رابطه مضطربی پیدا خواهید کرد. اگر خواب دیدید از انگشت شست شما صدایی بیرون می امد نشان ان است که اطرافیان و فامیل شما در حال کشیدن نقشه هایی توطئه امیز بر علیه شما هستند.

 

تعبیر خواب انگشت از نگاه معبرین سنتی قدیمی الهی و عرفانی

 

محمدبن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضي از معبران گفته اند، انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضي گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه انگشتان را درهم گذاشته داشت،

 

دليل كه سد درست شود. اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بيند كه انگشتان به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وي بسته گردد و هم بر اهل بيت او. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه او بريده است، دليل است در فريضه نمازها تقصير كند. اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهري پادشاهي يا بزرگي بميرد. اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وي را در مال زيان افتد. اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند زاده او بميرد. اسماعيل بن اشعث گويد: انگشتان پاي در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاي را درشت و قوي بيند، دليل كه كار كدخدائي او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وي ناساخته شود. اگر بيند انگشت پاي او را آفتي رسيد چنانكه رفتن نتوانست، دليل كه وي را غمي سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پاي را كسر بيند، دليل است كار وي واژگونه شود.حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند، دوم: برادر و برادرزادگان، سوم: خادمان، چهارم: ياران، پنجم: قوت، ششم: پنج نماز. اگر بيند كه انگشتان وي بيفتاد يابريده شود، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكي از اهل بيت او بميرد. خلف اصفهاني گويد: اگر بيند از انگشت مهين او شر مي آيد يا از انگشت سبابه او خون همي آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفتگو رود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility