8
آوریل

تعبیر خواب – اندام

,تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن,تعبیر خواب دیدن اندام تناسلی مرد برای زن,تعبیر خواب اندام تناسلی زن,تعبير خواب اندام تناسلي زن,تعبیر خواب اندام تناسلی زن برای مرد,تعبیر خواب دستگاه تناسلی زن,تعبیر خواب دیدن اندام تناسلی زن,تعبیر خواب لیسیدن اندام تناسلی زن,تعبير خواب اندام تناسلي مرد,تعبیر خواب خوردن اندام تناسلی مرد,تعبیر خواب بریده شدن اندام تناسلی مرد,تعبیر خواب اندام,تعبیر خواب اندام بدن,تعبیر خواب اندامها,تعبیر خواب اندام زیبا,تعبیر خواب اندام برهنه,تعبير خواب اندامها,تعبیر خواب اندام های بدن,تعبیر خواب اندامهای بدن,تعبیر خواب خوردن اندام تناسلی زن,تعبیر خواب دیدن اندام تناسلی زن دیگر

تعبیر خواب – اندام

تعبیر خواب اندام از نگاه معبرین امروزی

 بازتابی از میل به هماهنگی با وجود درونیتان دارد .اگر دیدید اندام به سختی تلاش می کنند ولی موفقیتی حاصل نمی شود نشانه ان است که شما با دوستانتان دچارمشکل خواهید شد.

به طور کلی تعبیر اندام های بدن نشان از دوستان نزدیکان و کسانی هستند که بسیار به شما نزدیکن و در خواب شما مانند اندام نمایان می شوند که معبرین امروزی تعبیر می کنند که اگر شما ببنید اندام ها درست و بسیار خوب و هماهنگ کار می کنند نشانه وحدت و هم دلی برای انجام کارهاست ولی اگر دیدید که اورگان های بدن به نادرستی و ناهماهنگی کار می کند نشانه مشکلات و اختلافات جدی و اساسی با دوستان و نزدیکان است.بر هر شکل تعبیر خواب شما بر می گردد به مختوای اصلی خوابتان که اندام ها را چگونه دیده اید.

تعبیر خواب اندام از نگاه معبرین سنتی الهی و عرفانی

 

اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته مي شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر يک از اعضا و اندام ما تجسم چيزي هستند که به جاي آن چيز در خواب ما شکل مي گيرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشيا اشاراتي مي دهند. روي هم رفته اگر ببينيد اندام شما زياد تر از حد طبيعي شده نشان آن است که ياران و دوستان و احبا شما زياد خواهند شد. متعدد شدن دستها ازتشديد اعمال شما خبر مي دهد. اعمالي که مبتني بر نفس و ذات بيننده خواب هستند و از سرشت و طينت او نشات مي گيرند.
براي نمونه اگر ديديد که به جاي دو دست چندين دست داريد خواب شما مي گويد بيش از گذشته کارهاي نيک و بد انجام مي دهيد .

چنانچه آدم خوبي باشيد بيشتر نيکي مي کنيد و اگر بد باشيد و تا کنون بدي کرده ايد اعمال بد شما فزوني مي يابد که البته زيان آن اعمال بد به خودتان باز مي گردد. چنانچه در خواب ببينيد پايتان بريده شده سفري در پيش داريدو اگر دست و پايتان را بريده ديديد ياران شما بخصوص متعلقانتان متفرق مي گردند.اگر ببينيد که گوشت بدن خود را مي بريد نفعي عايد شما مي شود و چنانچه ديگري گوشت شما را مي برد از شما به او سودي مي رسد که خودتان راضي نيستيد.

چنانچه در عالم خواب عضوي از بدن خويش را متالم و دردناک احساس کنيد در صورتي که در بيداري دردي نداشته باشيد و نگراني بيمار شدن هم برايتان وجود نداشته باشد خواب شما از يک ببيماري نزديک خبر مي دهد ولي اگر واقعا دردي داشته باشيد اما در خواب عضو ديگري را دردناک احساس نمائيد اين خواب تعبيرندارد زيرا واکنش نگراني شماست. چنانچه کسي در خواب ببيند دستهايش اضافه شده اما دستهاي اضافه زنانه است نه مردانه کسي او را فريب مي دهد يا زني وسوسه گر و فتنه انگيز در مسير زندگيش قرار مي گيرد. اگر ببينيد که دست يا پايتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت مي کنند و بد مي گويند و انگشت نما مي شويد و رسوائي به بار مي آوريد. اگر مشاهده کنيد که يکي از اعضا بدن شما در جاي خودش نيست و در عالم خواب ندانيد براي آن عضو چه اتفاقي افتاده و کجاست خوابتان مي گويد که يکي از اقربا و نزديکان شما به جائي مي رود که يا نمي دانيد آن جا کجاست و يا آنقدر دور است که نمي توانيد از او خبر بگيريد. اگر در خواب ديديد که دو دهان داريد خواب شما مي گويد که آمادگي داريد تا فردي آزمند و طماع باشيد. داشتن چشم اضافي دلبستگي است به دنيا و مال دنيا که پسنديده نيست.چنانچه در خواب ببينيد که مرغي ناشناخته (مشروط بر اينکه کلاغ يا کرکس نباشد) و شما ندانيد نام آن مرغ چيست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چيزي از شما به جبرو عنف گرفته مي شود .

اگر در عالم خواب ببينيد که دست يا پاي شما را بريده اند ولي مجددا آن عضو در جاي خودش روئيده و به وجود آمده صاحب فرزند مي شويد و اگر در شرايط پدر و مادر شدن نيستيد يکي از اقربانتان فرزندي مي آورد که او به شما خيلي نزديک است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility