6
آوریل

تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب مرگ خود

,تعبیر خواب مرگ,تعبیر خواب مرگ پدر,تعبیر خواب مرگ مادر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ فرزند,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مرگ خود,تعبیر خواب مرگ فامیل,تعبیر خواب مرگ خودم,تعبیر خواب مرگ پدر و مادر,تعبیر خواب مرگ پدربزرگ,تعبیر خواب مرگ پدر یا مادر,تعبير خواب مرگ پدر و مادر,تعبیر خواب مرگ پدر مادر,تعبیر خواب مرگ پدر مرده,تعبیر خواب فوت پدر,تعبیر خواب مردن پدر و مادر,تعبیر خواب مردن پدر بزرگ,تعبیر خواب مرگ مادربزرگ,تعبیر خواب مرگ مادر و پدر,تعبیر خواب مرگ مادر شوهر,تعبير خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مادر شوهر,تعبير خواب فوت مادر,تعبیر خواب فوت مادربزرگ,تعبیر خواب مردن مادر مرده,تعبیر خواب مادر فوت شده,تعبير خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر و برادر,تعبیر خواب مرگ خواهر زاده,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبير خواب مردن خواهر,تعبیر خواب فوت خواهر,تعبیر خواب دیدن مردن خواهر,تعبیر مرگ خواهر در خواب,تعبیر خواب دیدن مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ فرزند دختر,تعبیر خواب مرگ فرزند پسر,تعبیر خواب مرگ فرزندش,تعبير خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن فرزند دختر,تعبیر خواب مردن فرزند پسر,تعبیر خواب فوت فرزند,تعبیر خواب مرگ نوزاد,تعبیر خواب مرگ بچه,تعبیر خواب مرگ برادر بزرگتر,تعبير خواب مرگ برادر,تعبیر خواب مرگ برادرزاده,تعبير خواب فوت برادر,تعبیر خواب مردن برادر,تعبير خواب مردن برادر,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب دیدن مرگ برادر,تعبیر خواب برادر فوت شده,تعبير خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مرگ مردن,تعبیر خواب مرگ دوباره مرده,تعبیر خواب مرگ مجدد مرده,تعبير خواب مرگ خود,تعبير خواب مرگ خودم,تعبیر خواب مرگ خود شخص,تعبیر خواب مرگ خودت,تعبیر خواب مردن خودم,تعبیر خواب مردن خود شخص,تعبير خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن خود انسان,تعبیر خواب مردن فامیل,تعبير خواب مرگ فاميل,تعبير خواب مردن فاميل,تعبیر خواب دیدن مرگ فامیل,تعبیر خواب مردن زن فامیل,تعبیر خواب دیدن مردن فامیل,تعبیر خواب مردن خودمان,تعبیر خواب دیدن مرگ خودم

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرگ عزیزان مانند برداراده شاید معنا و مفهوم بدی در برنداشته باشد و از شکوفایی در اینده ان شخص خبر بدهد. از دیدگاهی می توان گفت که دیدن مردن اقوام می تواند خبر از عمر طولانی انها دهد.

تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرگ خود از نگاه روانی

خواب مرگ نماد تغییرات درونی,خودشکوفایی است و در کل خواب مثبتی است که در درون شما و یا زندگی شما اتفاق می افتد. شما از منظر معنوی رشد بسیار خوبی را اغاز خواهید کرد و باعث روشن تر شدن مساعل معنوی شما خواهد شد.

تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب مرده

 شما باید منتظر تغییرات بزرگ در زندگیتان باشید و گذشته را به صورت کلی به فراموشی بسپارید و دوران جدیدی را تجربه کنید. در اتفقات زندگی شخصی تو اگر خوابی دیدی که در ان مرده بودی شاید علتش دلایل رو به رو باشد: در حال ازدواج بودن,در حال طلاق, در حال سفر , در حال رسیدن به موفقیت جدید .و…. به طور کلی دیدن مرگ خود در خواب نشان این دارد که شما تمایل بسیار زیاد به تغییر در روند زندگی خود دارید و این تغییر می تواند بسیار مثبت باشد.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده از نگاه معبرین سنتی الهی عرفانی

حتمابرای همه رخ داده است که مرده را در خواب ببینند و دوست داشته باشتد بدانند تعبیر خوابشان چیست
دیدن مرده در خواب تعابیر گوناگونی دارد که در این مطلب به صورت کامل به آن می پردازیم و بحث کاملی را برای شما تهیه دیده ایم
ممکن است مرده را ما در شرایط گوناگونی ببینیم گرسنه باشد یا چیزی به ما بدهد یا خوشحال باشد یا کاری کند و ….

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

ممکن است مرده در شرایط مرگ مانند قبر و در کفن یا غسالخانه باشد
برای اینکه نیازی به مرجع دیگری نداشته باشید تعبیر خواب مرده را از چندین مرجع برایتان اورده ایم
امام صادق ع می فرمایند
دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است
تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است
اگر پادشاهی این خواب را بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب اینکه با مرده جماع کند و نطفه از او بیرون نیاید این است که او منفعت می یابد.
تعبیر خواب اینکه با زن مرده جماع کند این است که حاجتش برآورده می شود
تعبیر خواب بوسیدن زن مرده هم این است که به مرادش می رسد و زن می گیردادامه مطلب
تعبیر خواب بوسیدن زن مرده هم این است که به مرادش می رسد و زن می گیرد
تعبیر خواب مرده دیدن در خواب
تعبیر خواب دیدن مرده در خواب به روایت محمد بن سیرین
اگر مرده را ببینی و به او بگویی تو مرده ای و او بگوید من زنده ام دلیل جای خوب و احوال خوب مرده در آن دنیاست
اگر لباس خود را به مرده بدهی تعبیر خواب این است که دلیل بر غم و اندوه است
اگر مرده در خواب به شما قرآن یا کتاب فقه بدهد دلیلی بر توفیق یافتن طاعت است
اگر مرده در خواب جامه بفروشد تعبیر خواب گرانی ان جامه است
اگر مرده را نالان در خواب ببینید دلیل بدکرداری مرده در دنیاست و جای او خوب نیست
اگر مرده در خواب سر درد داشته باشد دلیل بر تکبر او در دنیاست
اگر مرده در خواب چشم درد داشته باشد دلیل بر غیبت او در دنیاست
اگر مرده در خواب دندان درد داشته باشد دلیل بر فحش های بسیار او به مردم در دنیاست
اگر مرده در خواب پهلو درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا با زنان بدکردار بوده است
گر مرده در خواب شکم درد داشته باشد دلیل بر این است که در دنیا مال حرام خورده است
اگر در خواب مرده را با لباسهای زیبا و نیکو ببیند دلیل بر این است که با ایمان مرده است
اگر مرده را با لباسهای سفید در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب است
اگر مرده را با لباسهای سیاه در خواب ببیند دلیل این است که حال او خوب نیست
اگر مرده را با لباسهای زرد و کبود در خواب ببیند دلیل معصیت است
اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی
مرده در خواب دیدن دلیل بر دوست و مهمان است
دیدن زنده ای که در خواب مرده است دلیل بر نشاط و سرزندگی است
اگر مرده در خواب به شما چیزی بدهد خوب است و اگر چیزی بگیرد خوب نیست
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد
و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
اگر لباسهایتان را در خواب به مرده بدهید خوب نیست و دلیل این است
که سلامت یا آبرویتان در خطر است و برعکس گرفتن لباس از مرده در خواب خوب است
مرده در خواب دیدن
دیدن مرده در خواب به زعم یوسف نبی ع
اگر در خواب با مرده صحبت کنید نیکو است
سلام کردن به مرده در خواب دلیل بر شادی است
اگر مرده را در خواب در کنار خود بیند دلیل بر عیش است
تعبیر خواب دیدن جسد و جنازه مرده در خواب دلیل بر طول عمر است
خونین دیدن مرده در خواب یا دلیل بر مال مرده است که درست بدست نیامده یا ظلمی که به او روا شده است
دیدن مرده در خواب به تعبیر حضرت دانیال نبی ع
اگر در خواب ببیند مرده به او چیزی دهد از متاع دنیا سودی به او می رسد از جایی که انتظار ندارد
اگر مرده در خواب خوردنی به او دهد تعبیر خواب این است که روزی حلال کسب می کند
اگر در خواب ببیند که مرده است و همه برای او گریه می کردند تا وقتی که او را شستند
و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین است.
اگر در ببیند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دلیل بر بزرگی اوست
خواب دیدن مرده از دید ابراهیم کرمانی
اگر مرده در خواب زنده بود دلیل بر اینست که حالش خوب است
اگر زنده را مرده دید تعبیر خواب به خلاف این است
اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه های نیکو ببیند تعبیر خواب این است که دولتش زیاد می شود
اگر زن مرده خود را در خواب ببیند تعبیر خواب این است که درویش شود
اگر پسر مرده خود را در خواب دید، دلیل که از غم برهد
اگر زنی را در خواب ببیند که پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر می آید
اگر در خواب دید که مرده را زنده کرد، تعبیر خواب این است که زنده را مسلمان کند.
تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی تهرانی:
در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می‌برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می‌کنند امارت و فرمان روائی می‌دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می‌تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.
به طور کلی اگر مرده در خواب به شما چیزی دهد خوب است و اگر از شما چیزی بگیرد بد است.با مرده نباید رفت و اگر چیزی ازش بگیرید خیلی خوب است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
تعبیر خواب مرده

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility