6
آوریل

تعبیر خواب خواستگار-خواستگاری

,تعبیر خواب خواستگار,تعبیر خواب خواستگار داشتن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر,تعبیر خواب خواستگار داشتن زن متاهل,تعبیر خواب خواستگار داشتن دختر,تعبیر خواب خواستگاری مرد از زن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد متاهل,تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگاری دختر از پسر,تعبیر خواب خواستگار داشتن برای دختر,تعبير خواب خواستگار داشتن,تعبیر خواب خواستگار داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب خواستگاری داشتن,تعبیر خواب خواستگار آمدن,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر مجرد,تعبیر خواب خواستگاری رفتن دختر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن پسر,تعبير خواب خواستگاری رفتن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای شوهر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای پسر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن زن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای دختر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختری,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دخترم,تعبیر خواب خواستگار امدن برای دختر دم بخت,تعبیر خواب خواستگار امدن برای دختر متاهل,تعبیر خواب خواستگاری آمدن برای دختر,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن متاهل,تعبیر خواب خواستگار آمدن دختر,تعبير خواب خواستگار آمدن براي دختر,تعبیر خواب خواستگار امدن به دختر,تعبیر خواب خواستگاری مرد زن دار,تعبیر خواب خواستگاری مرد مرده از زن زنده,تعبیر خواب خواستگاری مرد متاهل از دختر مجرد,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد زن دار,تعبير خواب خواستگاري از زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگاری زن شوهردار,تعبير خواب خواستگاري زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگاری برای زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار برای زن شوهردار,تعبير خواب خواستگار براي زن شوهردار,تعبير خواب خواستگاري پسر از دختر

تعبیر خواب خواستگار

تعبیر خواب خواستگاری از دیدگاه روانپزشکی

تعبیر خواب آمدن خواستگار – تعبیر خواب خواستگار آمدن

تعبیر خواب خواستگار – تعبیر خواستگار – تعبیر خواب خواستگاری – تعبیر دیدن خاستگار در خواب

رویای خواستگاری کردن دلالت براین دارد که شما باید مهرات های اجتماعی خود را قوی تر کنید.تعبیر خواب خواستگاری کردن می تواند این باشد که ارزو های مختلفی دارید که می خواهید ان ها برای خود واقعی کنید و فکر می کنید توانایی به تحقق رساندن این ارزوها و رویا برایتان به سرنوشت و چرخ روزگار بستگی دارد.

خواستگاری

خواستگاری

اگر دختری در خواب ببنید که خواستگار برایش امده علامت ان می تواند باشد که مرد جوانی احساساتی بسیار زیاد نسبت به او دارد.  ولی نباید فراموش کنید در مورد موضوع ازدواج بیش از حد احساساتی عمل کنید.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

اگر پدر و مادر رویای ازدواج دخترش را ببنید نشان ان است که فرزندان شما بزرگ شده اند و خود عاقل بالغ هستند.ومی توانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

اگر شما خواب دیدید برای کسی دلال واسطه ازدواج شده اید و به خواستگاری رفتند ممکن است که در اینده نزدیک شما کار غیر معمولی انجام دهید.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگارخواستگاری از نگاه عرفا و الهی :

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

جابر مغربی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility