5
آوریل

تعبیر خواب چاه به صورت کامل و جامع

,تعبیر خواب چاه,تعبیر خواب چاه نفت,تعبیر خواب چاه مستراح,تعبیر خواب چاه فاضلاب,تعبیر خواب چاه عمیق,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه پر آب,تعبير خواب چاه آب,تعبیر خواب چاه دستشویی,تعبير خواب چاه كندن,تعبير خواب چاه نفت,تعبیر خواب چاه نفت سیاه,تعبیر خواب دیدن چاه نفت,تعبير خواب-چاه توالت,تعبير خواب چاه دستشويي,تعبیر خواب افتادن در چاه مستراح,تعبیر خواب گرفتن چاه توالت,تعبیر خواب گرفتگی چاه توالت,تعبیر خواب پرشدن چاه دستشویی,تعبیر خواب کندن چاه دستشویی,تعبیر خواب در چاه فاضلاب افتادن,تعبیر خواب دیدن چاه فاضلاب,تعبیر خواب پر شدن چاه فاضلاب,تعبیر چاه فاضلاب در خواب,تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق,تعبیر خواب چاه اب عمیق,تعبیر خواب افتادن در چاه توالت,تعبیر خواب بالا زدن چاه توالت,تعبير خواب چاه پر از آب,تعبیر خواب چاه پر از آب,تعبیر خواب دیدن چاه پر از آب,تعبیر خواب چاه آب,تعبیر خواب چاه آب زلال,تعبیر خواب کندن چاه آب,تعبیر خواب از چاه آب کشیدن,تعبیر خواب افتادن در چاه آب,تعبیر خواب دیدن چاه اب,تعبیر خواب افتادن در چاه دستشویی,تعبیر خواب گرفتن چاه دستشویی,تعبیر خواب کندن چاه اب,تعبیر خواب چاه کندن

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه از نگاه روانپزشکی

تعبیر خواب چاه اشاره به عمیق ترین احساسات شما دارد.  از نگاه روانی تعبیر خواب چاه اگر چاهی عمیقی دیدید نشان تفکر عمق و هوش فراوان است.   در خوابتان اگر به ناگهان چاهی جلوی پایتان سبز شده نشان ان است که شما باید بسیار مواظب خود و اعمال خود باشید این خواب نماد غفلت شماست،

اگر در خواب دیدید درون چاه سقوط کردیدبیانگر ان است که اتفاقی قریب باعث نا امیدی شما خواهد شد .
دیدن چاه خالی نشان این می تواند باشد که شما نباید به دیگران به راحتی اعتماد بکنید.اگر دیدید درون چاه پمپی هست نشان ان است که فرصتی برای پیشبرد اهدافتان در اینده به و جود خواهد امد.

 کشیدن آب از چاه نشانه ان است که،برای رسیدن به خواسته هایتان بسیار سر سخت هستید

 اگر آب کثیف باشد ناخوشا یندی هایی را در زندگیتان تجربه می کنید.

تعبیر خواب چاه از نگاه معبرین الهی و عرفانی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: عالم، چهارم: توانگری، پنجم: مکر، ششم: مکر و حیله و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

 

تعبیر خواب چاه محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن
تعبیر خواب چاه محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تاویل زن است.

اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است.

اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد، اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد. اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم، دلیل بود برهلاک زن. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب از چاه می کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد، اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد. اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت، دلیل که مال را نفقه کند به خیر. اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد. اگر بیند باغ را آب همی داد،دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد. اگر بیند که در آن باغ میوه بود، دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند: اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند. اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility