29
مارس

تعبیر خواب ارزانی شدن در خواب

تعبیر خواب ارزانی

تعبیر خواب ارزانی

تعبیر خواب ارزانی
یوسف نبیعلیه السلام گوید:
دیدن ارزانی مصیبت بود
تعبیر, خواب, ارزانی,تابیر خواب , خواب سفر ,تبیر خواب ,تعبیر خواب خورشید , خدای متعال از خود ,تعبیر, خواب تعبیر ابن سیرین , حسب ,تعبیر خوای ,تعبیر خوا تعبیر خواب انلاین ,تعبیر خواب ارزانی
، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده برایرفتن به سیفریطولانیو ملال آور خواهید شد.
2ـ اگر درخواب اردوگاهیببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهایبهتریدر زندگیدست مییابید و شما به آینده ایتاریک خواهید رسید.
3ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوییشرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برایتعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانیاست.
4ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوینظامیبه سر میبرد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.
5ـ اگر زنیشوهردار خواب ببیند در اردویسربازان به سر میبرد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility