29
مارس

تعبیر خواب اذیت و آزار به صورت کامل

تعبیر خواب اذیت و آزار

تعبیر خواب اذیت و آزار-

اذیت کردن
به رویا که شما مورد اذیت و آزار هستید را نشان می دهد که شما احساس ناتوانی و درماندگی در برخی از وضعیت بیداری خود دازید . شما تحت استرس عاطفی فوق العاده ای هستید که شما باید استرس خود را درمان کنید .بیشتر دیدن این خواب دلیل احساسی است که شما دوست ندارید در بیداری با ان روبه رو شوید.

شخصی که شما مورد ازار و اذیت قرار می دهید:

برای دیدن شخص دیگری که در رویای خود را مورد آزار و اذیت بدان معنی است که شما نیاز به حمایت بیشتری به این شخص دارید. شاید شما احساسات انها را  نادیده گرفته اید . روش دیگر، ویا این که شما خشمتان را به سمت این شخص گرفته اید

1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسیقرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.
2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

تعبير خواب آزار و اذیت درکتاب سرزمین رویاها
خودتان را آزار می دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می برید .
شمارا آزار می دهند: ۱- خصومت در خانواده ۲- خیانت
دیگران را آزار می دهند: شادی
حیوانات را آزار می دهند: ضرر بزرگ مالی
بستگانتان شما را آزار می دهند: ناکامی عشقی
بچه های شما را آزار می دهند: شادی
دیگران بچه ها را آزار می دهند: خطر بزرگ
دوستان شما را آزار می دهند: دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد.
یک سگ شما را آزار می دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
شما یک سگ را آزار می دهید: با دشمنان تان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility