تعبیر خواب اتش

تعبیر خواب اتش
تعبیر خواب اتش

تعبیر خواب اتش

 

خواب آتش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آتش را مطالعه نمایید و متوجه شویدآتش چه تعبیری دارد ادامه مطلب
تعبیر خواب آتش از دید حضرت امام جعفر صادق ع
تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است
تعبیر خواب آتش از دهان بیرون آمدن، سخن دروغ و بهتان است
تعبیر خواب گرفتن اتش سوزنده از هرجایی این است که میانجیگری می کنید
تعبیر خواب آتش گرفتن پهلو بدون زیان و درد ،رسیدن خیر و نیکی است
تعبیر خواب آتش بزرگ از هیزم که می سوزد این است که جنگ و فتنه در راه است
تعبیر خواب آتش در بین مردم،پیروزی بر دشمن است
تعبیر خواب سوختن در آتشی که نور ندارد مبتلا شدن به سردرد است
تعبیر خواب دیدن آتش در رزمگاه بیماری های صعب العلاج است مانند آبله و طاعون و سکته و سرطان است
تعبیر خواب دیدن دود و آتش در رزمگاه وجود ترس از پادشاه است
تعبیر خواب دیدن آتش در بازار این است که اهل بازار بی انصاف هستند و اهل دروغ هستند
تعبیر خواب دیدن دریای آتش وجود پادشاه ظالم است
تعبیر خواب دیدن آتش در راه ناشناخته بی دینی است
تعبیر خواب آتش در جامه افتادن مصیبت و ترس است
تعبیر خواب ایستادن در آتش رسیدن رنج است
تعبیر خواب آتش از دید حضرت دانیال ع
تعبیر خواب دیدن آتش بدون دود نزدیک شدن به پادشاست و درست شدن کار است
تعبیر خواب دیدن کسی شما را به آتش بیندازد و شما بسوزید این است که پادشاه به شما ستم می کند ولی ستم زود تمام می شود و بشارت میابید
تعبیر خواب در آتش نسوختن این است که به کراهت باید به سفری برود
تعبیر خواب دیدن آتش پرسوز را تب می دانند
تعبیر خواب سوختن در آتش سختی است
تعبیر خواب آتش در خانه افتادن و سوختن در آتش بیماری های سخت است
تعبیر خواب آتش از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب آتش انداختن بین مردم ایجاد دشمنی بین مردم است
تعبیر خواب آتش افتادن در دکان این است که مال از بین می رود
تعبیر خواب آتش افتادن در خانه کسی این است که پادشاه با او دشمنی می کند
تعبیر خواب سوختن لباس در آتش این است که با خویشان دشمنی می کند یا مالش می رود
تعبیر خواب دیدن آتش بزرگ در زمین این است که آنجا حنگ می شود
تعبیر خواب دیدن چیزی سوخته در آتش این است که کسی به خاطر زنان او با او دشمنی می کند
تعبیر خواب دیدن آتشی که بعضی چیزها را می سوزاند و بعضی را نه ،جنگ و کارزار است
تعبیر خواب دیدن آتش بدون فروغ و زبانه بیماری صعب العلاج است
تعبیر خواب دیدن آتش پر دود ، ترس در انجام کارهاست
تعبیر خواب آتش در آسمان افتادن و مکانی سوختن این است که در آن محله جنگ می شود یا بیماری می آید
تعبیر خواب دیدن آتش سهمگین بدون ضرر ،جنگ لفظی است
تعبیر خواب آتش از دید اسماعیل بن اشعث
تعبیر خواب بارش آتش از آسمان فتنه و بیماری است
تعبیر خواب آمدن آتش از آسمان و سوزاندن مواد خوراکی این است که عبادات او مورد درگاه خدا پذیرفته شده اند
تعبیر خواب آمدن آتش از آسمان بدون سوزاندن کسی ترس از خدا یا پادشاه است
تعبیر خواب کنار آتش بزرگ گرم شدن نزدیک شدن به پادشاه است
تعبیر خواب چیزی در آتش ریختن تمام شدن شغل دنیا است
تعبیر خواب آتش از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب آتش ، اعلان خطر در مقابل یک دزد است
تعبیر خواب دیدن شعله های آتش این است که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
تعبیر خواب آتش از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب آتش افروختن برای روشنایی کنجکاوی است
تعبیر خواب سوختن لباس در آتش یا اندام رسیدن ضرر است
تعبیر خواب برداشتن آتش بدون سوختن رسیدن به توفیق بزرگ است
تعبیر خواب افتادن در آتش و از ترس بیدار شدن این است که منبع قدرتی به او ظلم می کند
تعبیر خواب آتش از دید یوسف نبی علیه السلام
تعبیر خواب دیدن آتش فتنه است
تعبیر خواب دیدن سوختن آتش مصیبت است
تعبیر خواب در میان آتش بودن بینه است
تعبیر خواب دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان است
تعبیر خواب آتش از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب آتش به شرط نسوختن خوشبختی است
تعبیر خواب سوختن خانه شما در آتش این است که همسر و فرزندانی خوب نصیبتان می شود
تعبیر خواب آتش روشن اتفاقات خوب است
تعبیر خواب آتش از دید کتاب سرزمین رویاها
تعبیر خواب شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید این است که نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .
تعبیر خواب یک آتش با شعله های خوب این است که شادی بزرگ در پیش دارید.
تعبیر خواب دود بسیار بدون آتش این است که یک مصیبت در پیش است.
تعبیر خواب شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید این است که شما را خیلی دوست دارند.
تعبیر خواب مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند این است که خبرهای خوش به شما می رسد
تعبیر خواب یک آتش بدون دود این است که پول به فراوان به دستتان می آید
تعبیر خواب یک نفر به درون آتش می افتد این است که دچار بد شانسی می شوید
تعبیر خواب بستگان شما در آتش می سوزند این است که بزودی تب شدیدی می کنید .
تعبیر خواب شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید این است که ناکامی در کاری برایتان بوجود می آید
تعبیر خواب شما در آتش هستید این است که موفقیت و خوشحالی در راه است
تعبیر خواب یک آتش خاکستر شده این است که شانس نخواهید داشت.
تعبیر خواب یک آتش بزرگ این است که تغییرات بسیار جدی در کارهایتان حاصل می شود
تعبیر خواب یک شعله کوچک این است که خبرهای خوشی به شما می رسد
تعبیر خواب شما در آتش می سوزید این است که ضرر و شکست در کار برایتان بوجود می آید
تعبیر خواب آب بر روی آتش می ریزید این است که کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
تعبیر خواب آتش از آسمان می بارد این است که غم و اندوه به شما می رسد
تعبیر خواب شما یک آتش روشن می کنید این است که مجذوب یکنفر خواهید شد .
تعبیر خواب چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید این است که از موانع و مشکلات عبور می کنید.
تعبیر خواب شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید این است که به شما پاداش خوبی می دهند.
تعبیر خواب آتش مصنوعی این است که بزودی بچه دار خواهید شد.
تعبیر خواب آتش روی زمین این است که یک تغییر خوشایند برایتان بوجود می آید
تعبیر خواب آتش روی دریا این است که ماجراهایی که به موفقیت می رسند.
تعبیر خواب آتش در خانه دیگران این است که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .
تعبیر خواب آتش در خانه شما با شعله های روشن و واضح این است که یک شغل خوب پیدا می کنید
تعبیر خواب یک آتش در خانه شما با شعله های تیره این است که ورشکستگی مالی پیدا می کنید
تعبیر خواب آتش در خانه شما با شعله های کوچک این است که پول هنگفتی بدست می آورید

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *