30
مارس
[caption id="attachment_349" align="alignnone" width="385"] تعبیر خواب دزدی[/caption] به چه چیز های بیش از حد علاقه مندید و ترس از دست دادنشان را دارید شاید این ترس ها مانند دزد  به خواب هایتان امده باشند با اموزش یک همراه شوید تا کلید تعبیر خوابتان را بیابید. [caption id="attachment_5799" align="alignnone" width="574"] تعبیر خواب دزدی[/caption] تعبیر خواب امروزی از دیدن دزدی در خواب هایتان: اگر در خواب شما...
30
مارس
[caption id="attachment_346" align="alignnone" width="446"] تعبیر خواب سرما[/caption] تعبیر خواب امروزی و جدید از سرما: خواب سرما که هوا برای شما سرد است. نشان می دهد که شما در حال تجربه دستیابی به موفقیت در بعضی از مقاطع زندگی خود هستید . متناوبا،ویا شاید هم شما احساس انزوا ودوری از دیگران و ناامیدی در زندگیتان داشته باشید . احساس سرما کردن در خواب ممکن است بیان گر...
30
مارس
[caption id="attachment_343" align="alignnone" width="453"] تعبیر دیدن حمام در خواب چیست[/caption] تعیر خواب به صورت علمی و روانشناسی همانطور که در بیداری زندگی، زمانی که در حمام در خواب شما اغلب خوشایند است، جنبه های صمیمی از زندگی شما در برخوردهای صمیانه با دیگران است که از جمله ان : تسکین درد هایتان، حذف مشکلات زندگی، پاک کننده نفس، و غیره در تعبیر خواب شما باشد،...
30
مارس
[caption id="attachment_340" align="alignnone" width="338"] تعبیر خواب افتادن[/caption] رویاهای سقوط شایع ترین در میان تمام رویاهای مشترک ما در طول عمر زندگی همه ماست . محققان می گویند این انسان به طور متوسط در مورد خواب های مربوط به سقوط حدودا برای هرفرد 5 بار در طول زندگیش تجربه می کند. این رویاها می تواند بسیار ترسناک باشد ، که چند دقیقه طول می کشد قبل...
29
مارس
[caption id="attachment_335" align="alignnone" width="417"] تعبیر خواب تخمه[/caption] تعبیر از نگاه روانپزشکی و مدرن از دیدگاه روانشناسی مدرن دعوا و در گیری در خواب نشان دهنده نوعی مبارزه در بیداری شماست . اغلب این رویاهای نمایندگی مستقیم از آنچه در جریان است در زندگی شما هستند را نشان می دهد و این است که یک نزاع و یا یک مبارزه  که شما در حال حاضر با...
29
مارس
  [caption id="attachment_331" align="alignnone" width="386"] تعبیر خواب اخراج شدن / اخراج کردن[/caption] تعبیر خواب مبتنی بر علم روانپزشکی اخراج رویای از اخراج شدن از کار نشان دهنده احساسات طرد، قطع، یا نبود دوست داشتن است. پایان یک وضعیت، یا رابطه در بیدار شما نشان می دهد. احساسات در خواب در مورد تعهد، مسئولیت، یا بی اتعباری است. احساس ناخوشایندست. شاید می توان گفت تعبیر خواب...
29
مارس
این تعبیر امروزی و روانپزشکی هست. دفع ادرار رویای ادرار نشان دهنده رهایی از تنش.تسکین درد هاست خود که یکی از مشکلات شما شده است  که مدت زمان طولانی فکر شمار را درگیر کرده باشد. همچنین ممکن است رهایی از استرس را منعکس کند.و یا شاید پدید امدن دوره زمانی ارام را نشان می دهد روز های بدون مشکل. شاید این خواب به شما نوید...
29
مارس
[caption id="attachment_321" align="alignnone" width="296"] تعبیر خواب اذیت و آزار-[/caption] اذیت کردن به رویا که شما مورد اذیت و آزار هستید را نشان می دهد که شما احساس ناتوانی و درماندگی در برخی از وضعیت بیداری خود دازید . شما تحت استرس عاطفی فوق العاده ای هستید که شما باید استرس خود را درمان کنید .بیشتر دیدن این خواب دلیل احساسی است که شما دوست ندارید...
29
مارس
[caption id="attachment_318" align="alignnone" width="300"] تعبیر خواب ارزانی[/caption] تعبیر خواب ارزانی یوسف نبیعلیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود تعبیر, خواب, ارزانی,تابیر خواب , خواب سفر ,تبیر خواب ,تعبیر خواب خورشید , خدای متعال از خود ,تعبیر, خواب تعبیر ابن سیرین , حسب ,تعبیر خوای ,تعبیر خوا تعبیر خواب انلاین ,تعبیر خواب ارزانی ، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده...
28
مارس
[caption id="attachment_313" align="alignnone" width="300"] تعبیر خواب آزاد شدن[/caption] تعبیر خواب آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود...