تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب زرد الو می تواند خوب باشد اما باید در نظر داشته باشید که زدالو اگر در خواب سبز وکال دیده شود بهتر است تا رسیده و زرد رنگ معبرین گفته اند دیدن زردالو در خواب می تواند خیر و منفعت باشد به شرط این که زردی ان را نبینید و در کل زردالو شیرین و خوشمزه سود و منفعت می باشد.

محمدبن سیرین گوید: زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و بعضی ازمعبران گویند: زردآلو به تاویل کنیزک و نیز به تاویل مال یا نعمت باشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد حضرت امام جعفر صادق فرماید: زردآلو به خواب ، بیماری است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شیرین بود منفعت است.

Accessibility