تعبیر خواب درد شکم

تعبیر خواب درد شکم

 

  اگر ببینی شکم تو درد می‌کند، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی. اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو ضعیف شده است، تعبیرش این است که پشت…

تعبیر خواب بزرگی یا کوچکی شکم

تعبیر خواب بزرگی یا کوچکی شکم

 

 ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو بزرگ شده است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال…

تعبیر خواب درد در شکم

تعبیر خواب درد در شکم

 

 ضعف یا درد شکم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو ضعیف شده است، تعبیرش این است که پشت و پناه تو ضعیف می‌شود. اگر ببینی شکم تو درد می‌کند، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی. اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن…

تعبیر خواب مقعد

تعبیر خواب مقعد

 

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مقعد، کسب و کار می‌باشد. اگر ببینی مقعد تو بیرون زده و بیرون آمده است، یـعـنـی کار تو خراب می‌شود. اگر ببینی مقعد تو درد می‌کند، یـعـنـی به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی. اگر ببینی مقعد تو زخمی می‌باشد، یـعـنـی به خاطر مال و اموال گرفتار غم و اندوه خواهی…

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

 

 سیب و سوراخ یا ورم پهلو ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، تعبیرش این است که پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند. اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از…

تعبیر خواب چانه

تعبیر خواب چانه

 

  اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای…

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

 

  اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین…

تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب بازو

 

 امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بازو عبارتند از: 1- برادر 2- فرزند 3- شریک 4- دوست 5- پسر عمو 6- همسایه. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد. اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر…

تعبیر خواب کف دست

تعبیر خواب کف دست

 

 ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف دست‌های تو می‌لرزد، تعبیرش این است که حرف سخت و تلخی می‌شنوی. اگر کف دست‌هایت را به هم میمالی، یـعـنـی از بستگان جدا می‌شوی‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آنجا عروسی خواهد شد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کف دست عبارتند از: 1- بخشندگی و سخاوتمندی…

تعبیر خواب قدرت دست

تعبیر خواب قدرت دست

 

 ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو بزرگتر یا قویتر شده است، تعبیرش این است که حال و روز فرزند یا برادر یا شریک تو بهتر و باقوت‌تر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک دست تو دراز شده است، یـعـنـی حال و روز تو خوب و باقوت‌تر شده و در رسیدن به…