به راستی ایا حیات از دریاها شروع شده است ؟

به راستی ایا حیات از دریاها شروع شده است ؟
مثل اين هست که يک حوضچه براي مدتي راکد مانده باشد و بعد دما شروع به بالا رفتن کرده .و حوضچه رو به خشک شدن رفته ته مانده آنچه که از درياچه به جا مانده .براي مدتي حرارت ديده .و...
ادامه مطلب »

RNA چیست و چه عاملی در پدید امدن موجود زنده دارد؟

RNA چیست و چه عاملی در پدید امدن موجود زنده دارد؟
نام اين عنصر رو اگر بخواهيد بدونيد … RNA  هست يک پيش ماده بسيار بسيار ساده شيميايي که از شيمي طبيعي و شرايطي که در .زمين اوليه موجود بوده استفاده مي کرده RNA يک رشته بزرگ مولکوليست متشکل از چهار...
ادامه مطلب »

نقش DNA در پدید امدن حیات چیست؟

نقش DNA در پدید امدن حیات چیست؟
هميشه فرض بر اين بوده که شما نيازمند يک مولکول اطلاعاتي هستيد نمي توانيد به حيات دسترسي داشته باشيد .مگر اينکه وراثت را هم به حساب بياوريد پس به چيزي احتياج داريد که منتقل بشه .اطلاعاتي که در يک مولکول...
ادامه مطلب »

ژن چه تاثیری بر حیات یک موجود زنده دارد؟

شايد “جک” به خوبي قادر به يافتن دستورالعمل ساختار سلول حيات اوليه شده باشد ،اما براي زنده شدن واقعي “اين سلولها به يک ماده ديگر نيز احتياج دارند: “ژن” ژنها” هويتهاي مولکولي هستند” که از يک سلول به کپي آن...
ادامه مطلب »

جهش ژنتیکی که سلول های اولیه در ازمایشگاه پدید امده است

شايد “جک” بتواند بذر حيات را درست در زير ميکروسکوپ خود، دوباره سازي کند اما تکامل حيات غير ممکن است مگر اينکه سلول بتواند يک مرحله سخت را پشت سر بگذارد .سلولها بايد قادر به رشد و تقسيم باشند ،اين...
ادامه مطلب »

ساخت سلول اولیه حیات در ازمایشگاه

ساخت سلول اولیه حیات در ازمایشگاه
جک” دست به کار ايجاد يک” چشمه شيميايي در آزمايشگاه خود .و در نهايت، توليد “اسيدهاي چرب” شد سپس او آنها را به يک مخلوط شيميايي اوليه اضافه مي کند .”مخلوطي حاوي “آب”،”نمک” و “اسيدهاي آمينه .او شاهد اين مراحل...
ادامه مطلب »

سلول های اولیه در زمین چه شکلی بوده اند؟

سلول های اولیه در زمین چه شکلی بوده اند؟
اين پوسته محافظ سلولي چه شکلي داشته است؟ …جک” الهام خود را از حبابهاي صابون گرفت” اينها خيلي ظريف هستند حقيقتاً هم تصوير کننده .يک فضاي بسته اند !چه خوب بود… حبابهاي صابون “از مولکولهايي موسوم به “اسيدهاي چرب ساخته...
ادامه مطلب »

سلول های اولیه در زمین چگونه بوده اند

هر سلولي داراي يک “غشا” ست .اولين بذر حيات نيز، مي بايست غشايي داشته باشد ما فکر مي کنيم که نياز به يک جور غشاي اوليه داريم تا مولکولهاي ژنتيکي را در درون خودش حفظ کنه نميشه که همه چيز...
ادامه مطلب »

سلول های اولیه در زمین چگونه بوده اند

هر سلولي داراي يک “غشا” ست .اولين بذر حيات نيز، مي بايست غشايي داشته باشد ما فکر مي کنيم که نياز به يک جور غشاي اوليه داريم تا مولکولهاي ژنتيکي را در درون خودش حفظ کنه نميشه که همه چيز...
ادامه مطلب »

به راستی هویت ژنیتیکی ما یا DNA از کجا امده است

به راستی هویت ژنیتیکی ما یا DNA از کجا امده است
مولکولي که حامل هويت ژنتيکي ماست که شايد سرانجام کسي بتواند راهي به سوي .منشاء آن بگشايد حدود 4 بيليون سال طول کشيده تا حيات به .اورگانيزمها و ترکيباتي مثل من و شما تکامل پيدا کنه ما در نوک يک...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا